Det var i höstas som kontoret uppmärksammades på missförhållanden på två olika LSS-boenden. På det ena, ett gruppboende för unga vuxna, hade personalen hotat, slagit och sparkat de boende. Detta anmäldes direkt enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. På det andra, ett korttidsboende för barn och unga, har en medarbetare knuffat, låst in och använt hårda ord mot en eller flera personer på boendet. Vård- och omsorgskontoret startade en utredning och har nu landat i att även detta ska anmälas enligt lex Sarah.

Att anmälan dröjt för det andra boendet är för att omständigheterna i det fallet varit mer oklara, förklarar Helen Franzén, socialt ansvarig samordnare.

– I det första ärendet kunde vi på ett tidigt stadie se att det rörde sig om ett allvarligt missförhållande och kunde göra en anmälan innan utredningen var klar. Nu är utredningen av det andra boendet klar och den visar att det rör sig om ett allvarligt missförhållande som vi därmed anmäler till IVO, säger hon.

Områdeschef Peter Varma uppger att de också omedelbart vidtog åtgärder då de fick kännedom om händelsen på korttidsboendet. Dels avslutades anställningen för den person som utsatt en boende för övergrepp, dels omplacerades enhetschefen. Peter Varma vill dock understryka att omplaceringen av chefen berodde på misstanke om brister i ledarskap och inte den aktuella händelsen.

Utredningen av boendet har bland annat visat på brister i medarbetarnas kompetens, bristande dokumentation och att det ibland varit för lite personal i tjänst. Det bedöms som allvarligt då bristerna funnits under en längre tid samt att det fått allvarliga konsekvenser för vissa av de boende. Vård- och omsorgskontoret uppger att flera åtgärder på boendet nu vidtagits, som utbildning för personalen, nytt schema och en inventering av personalens kompetensbehov.

Vad har personen som blev utsatt fått för stöd?

– Det är en yngre person och anhöriga har fått kontinuerlig uppdatering och information. Personalen har också jobbat med den biten så att personen ska känna sig trygg och säker. Den rapport jag har fått är att de anhöriga är nöjda med vårt agerande i samband med händelsen, säger Peter Varma.

Efter att kontoret fick information om missförhållandena på de två boendena beslutade man att genomföra en genomlysning av ett antal LSS-boenden, som blev klar i februari. Genomlysningen visade att det inte finns något systemfel, säger Peter Varma. Dock konstaterades att förbättringar måste ske både gällande styrning och ledning och även att samarbete och samverkan mellan boendena måste öka.