Beslutet fattades vid kyrkorådets sammanträde i slutet av mars. Efter ett drygt års utredning kring Norrköpings krematorium, som är i behov av utbyggnad för att säkra arbetsmiljön och modernisera verksamheten, väljer kyrkorådet nu att gå en annan väg.

– Vi skulle få lägga väldigt mycket pengar på att bygga om krematoriet, bortåt 60 miljoner. Det är för mycket pengar. Det finns inget krav om att Norrköping ska ha eget krematorium, bara att vi ska erbjuda möjligheten att kremera. Och det kan vi göra i Linköping, säger Bo Wetterhall, ordförande i Norrköpings kyrkoråd.

Han tillägger att beslutet även är en miljöfråga.

Artikelbild

| Blir kvar. Krematoriebyggnaden påverkas inte av nya avtalet, utan blir fortsatt tillgänglig för bland annat borgerliga begravningar.

– Kremationer innebär en hel del utsläpp. Det är mer miljövänligt att ha så få krematorier som möjligt. Det är mer miljömässigt att samordna kremationerna med Linköping, säger Wetterhall.

Vid kyrkorådets sammanträde yrkade ledamoten Gunnar Bredin på en återremiss av ärendet, för att hinna hämta hem synpunkter från de Norrköpingsförsamlingar som nyttjar krematoriet.

– Jag tycker att det är något man gör i en demokratisk sammanslutning. Man kunde ha skickat det här förslaget till de fyra församlingsråden i Norrköping. Det ligger inte i deras uppdrag att uttala sig, det är heller inget tvång enligt kyrkoordningen, men när det gäller en så här stor sak tycker jag att man kan kosta på sig att göra det, säger Gunnar Bredin.

Hans förslag om återremiss röstades dock ned, och Bredin valde därför att reservera sig mot beslutet att skicka ärendet vidare till kyrkofullmäktige för slutligt beslut. Bredin tror att beslutet kan väcka reaktioner.

Artikelbild

– Vissa anhöriga, dock ingen större grupp, vill vara med och se kremationen. Förläggs kremationen till Linköping kan det bli svårare för Norrköpingsborna att medverka, krematoriet i Linköping ligger inte särskilt centralt. Det finns billigare alternativ för att lösa de problem som finns i Norrköping, det här borde gå att ordna, menar Gunnar Bredin.

Ordförande Bo Wetterhall uppger att man kände sig redo att fatta beslut i ärendet, och såg inget behov av att återremittera.

– Vi har kollat med utredaren som utrett ärendet. Kyrkorådet är ju pastoratets styrelse, och det här är ingen församlingsfråga. Vi kände inte att vi behövde hämta hem några fler synpunkter.

Kyrkofullmäktige fattar slutligt beslut i frågan vid sitt sammanträde 26 april.