Uttalande av Pressens Opinionsnämnd dnr. 18364/18373, exp. nr. 29-30/2019

Publicerade nedsättande åsikter om X:s karaktär. Pressens Opinionsnämnd klandrar Norrköpings Tidningar och nt.se för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Den 5 september 2018 publicerades på webbplatsen nt.se flera artiklar om arbetsmiljön i X-klubben [idrottsklubb angiven], en av Sveriges mest anrika klubbar och ett av regionens starkaste varumärken. Artiklarna publicerades den 6 september 2018 i Norrköpings Tidningar.

Förstasidesrubriken var Personal flyr från X-klubben efter stort missnöje. Inne i tidningen var rubriken Under ytan gror missnöjet med X-klubbenledningen. Rubriken på nt.se var De vittnar om problemen hos X-klubben.

Tidningen hade pratat med tolv personer som lämnat X-klubben. Flera av dem var krit¬iska till arbetsmiljön och hur [titel angiven] X [namn angivet] utövat sitt ledarskap under de senaste årens omorganisation.

”Han kan bli svart i synen om någon har en annan åsikt. Han drar sig inte för att skälla ut folk offentligt, utan verkar gilla att göra det. Han ska inte ha med folk att göra. Han förnedrar och misstänkliggör människor.”

En annan tidigare anställd sade:

”Jag tycker inte att man ska gå på medarbetare som en ekonomisk belastning, men känner att det ofta är hans ingång. Han är extremt konfliktorienterad och aggressiv. Följden är att man bli ledsen, arg, besviken och känner sig kränkt.”

Styrelsen visste om problemen

De tidigare anställda sade att X-klubbens ordförande A [namn angivet] och styrelsen vetat om att många anställda farit illa på grund av X, och att dessa varit på väg att säga upp sig. Enligt A hade sedan januari 2017 cirka 15 personer lämnat sina fasta anställningar. Uppsägningarna fortsatte och flera centrala tjänster var vakanta.

I den intilliggande artikeln ”Ansvaret faller tungt på styrelsen” intervjuades företagsledaren C [namn angivet], som i flera säsonger jobbat för X-klubben. På nt.se var rubriken Han lägger ansvaret på X-klubbens styrelse. På nästa uppslag fanns rubriken A försvarar [titel angiven]. Nätversionen av artikeln hade rubriken A försvarar kritiserade chefen.

X intervjuades i en intilliggande artikel med rubriken ”Att vara tydlig är inte att vara elak”. På webbplatsen löd rubriken X-klubbenchefen bemöter hårda kritiken. I artikeln, som illustrerades med en bild på X, framgick att han inte varit medveten om kritiken mot sin ledarstil. X tyckte inte heller att personalomsättningen varit hög med tanke på den omorganisation som genomförts.

Anmälaren: Grova anklagelser

X anmälde publiceringarna eftersom hans namn och bild publicerats tillsammans med grova anklagelser från anonyma, före detta anställda. Han hade inte fått försvara sig mot de citat och personliga uppfattningar om honom som tidningen publicerat. Artikeln och dess utformning med krigsrubriker hade på ett effektfullt sätt satt honom ur spel på arbetsmarknaden. Tidningens uppgifter hade inte bara skadat X, utan även hans familj.

Tidningen: Befogat att publicera

Utgivaren för Norrköpings Tidningar, Anna Lindberg, och utgivaren för nt.se, Nils Olausson, svarade gemensamt på anmälan.

X-klubben hade under de senaste åren utvecklats från att vara en idrottsförening till att bli en koncern med ett flertal sportsliga och kommersiella verksamheter som berörde många Norrköpingsbor. X-klubben var således en aktör av stort allmänintresse.

15 anställda hade sagt upp sig under de senaste 18 månaderna. Redaktionen hade under en längre tid fått tips om att avhoppen berodde på arbetsmiljön och på ledarskapet, främst X:s ledarskap.

X hade intervjuats i två timmar. I texten återgavs av utrymmesskäl inte varje fråga, men kritiken var tydligt framförd i publiceringen. Tidningen ansåg att det var en omfattande och noggrann publicering där samtliga inblandade parter fått möjlighet att komma till tals.

PO: Missnöjet kan ha olika anledningar

Förekomsten av arbetsmiljöproblem är en viktig samhällsfråga. X-klubben är en omtyckt förening och en arbetsgivare som i olika omfattning sysselsätter hundratals anställda. Denna verksamhet har X som [titel angiven] varit ansvarig för.

Mot bakgrund av X:s roll får han acceptera att han namnges då kritik riktas mot hans yrkesutövning. När en person namnges och denne kan komma att drabbas negativt av det som skrivs är det emellertid av vikt att tidningen intar en ansvarsfull hållning, till exempel i val av citat från anonyma källor.

I artikel och rubrik framgår att kritiken även riktades mot hela X-klubbens ledning. Av publiceringarna framgår också att den omorganisation som X lett varit omfattande och att den inte varit friktionsfri. Det framgår således att det kan finnas flera olika anledningar till att medarbetare slutat och deras missnöje.

I artikeln Under ytan gror missnöjet med X-klubbenledningen finns det dock uppgifter som är pressetiskt problematiska. Det rör de uppgifter som handlar om X:s person och karaktär.

Svårt försvara sig mot

En tidigare medarbetare säger i artikeln att X är kompetent, men också att ”han drar sig inte för att skälla ut folk offentligt, utan verkar gilla att göra det” och ”han förnedrar och misstänkliggör människor”.

I båda fallen är det uppgifter som är klart misskrediterande för X. Den intervjuade personen har gjort en bedömning av X:s person. En annan tidigare medarbetare, som berättar att X ifrågasatte vilken nytta hen gjorde i verksamheten, uppgav att X är ”extremt konfliktorienterad och aggressiv”.

Särskilt beskrivningen av honom som ”aggressiv” är svår att bemöta. Det är också en bedömningsfråga, där olika personer kan ha olika uppfattningar. Det finns sällan något särskilt starkt allmänintresse som motiverar publicering av denna typ av svepande och nedsättande uppgifter, som är svåra att försvara sig mot.

I intervjun med X framkommer uppgifter som gör att bilden av vilka orsaker som ligger bakom personalomsättningen nyanseras. Han får dock inga frågor om särskilda händelser, exempelvis tillrättavisningen, eller de uppgifter om hans person som publicerats. Även om bilden har nyanserats är det inte tillräckligt för att lindra publicitetsskadan av de klart misskrediterande uppgifterna om hans person. För detta bör tidningen klandras.

Därför fäller PON artikeln

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s/PON:s hemsida www.po.se.