Vi har tidigare skrivit om de planer som konsortiet Vikboland Vind har.

Konsortiet bildades 2013 och i det ingår företaget Wind4shore AB, Kolmårdsvind ekonomisk förening, Norrköpings kommun genom stadsbyggnadskontoret och de kommunala bolagen Norrköping Vatten och avfall AB och Hyresbostäder. Bolagens avsikt 2013 var att kunna använda el från vindkraftverken i sina egna verksamheter.

Samrådsprocessen har pågått sedan 2013 och där har kommunen varit med och haft möjligheter att lämna synpunkter flera gånger. Projektet har också ställts ut för allmänheten och det har hållits samråd med de som bor i närheten av området.

Artikelbild

| Med de planerade vindkraftverket blir utsiktenmot Skenäs från avtagsvägen mot Tåby så här.

Nu har Wind4shore AB skickat in en ansökan till länsstyrelsen och den omfattar tolv vindkraftverk i tre olika grupper mellan Skenäs och Jonsberg på norra Vikbolandet. Det planeras tre vindkraftverk i Skenäs, åtta vid Bråxvik och ytterligare tre i Jonsberg.

I ansökan beskrivs den miljöpåverkan som anläggningen bedöms ha. Ingen som bor nära området beräknas bli störd av anläggningen när den är i gång.

Fågelinventeringen visar på åtminstone ett par kilometers avstånd till havsörnsbo.

Positiva effekter i form av minskade utsläpp av koldioxid från fossila bränslen beskrivs också.

Eftersom det är en såpass stor etablering ska länsstyrelsens miljöprövningsdelegation göra prövningen, men det finns något som brukar kallas ett kommunalt veto. Om kommunen säger nej blir det nej.

Ett kommunalt ja kan dock ändå följas i ett nej från miljöprövningsdelegationen när prövningen är gjord.

Först ska kommunstyrelsen ta upp ärendet och i april ska kommunfullmäktige säga sitt. I förslaget till beslut konstateras att de planerade vindkraftverket ligger i ett område som pekats ut som ett så kallat utredningsområde för vindkraft i kommunens vindkraftplan, som ju är ett tillägg till översiktsplanen. Bedömningen är att kommunen kan ställa sig positiv till ansökan.

Det här beslutet handlar enbart om att säga ja eller nej till vindkraftparken, alltså det kommunala vetot. I en remissomgång har kommunen lite senare möjlighet att ge synpunkter.

Hittills har det varit minst sagt trögt med vindkraftetableringar i Norrköping.

Kommunen har ställt sig positiv till flera ansökningar, till exempel den stora vindkraftparken utanför Marviken som till sist stoppades av Mark- och miljööverdomstolen. Andra planer har stött på patrull i andra instanser eller i vart fall inte kommit vidare ännu.