– Vi måste vara säkra på att det blir rätt, säger hon.

Knäckfrågan nu är en formulering i ett så kallat interimistiskt slutbesked.

Kommunen ansåg ju först att bygget inte krävde en ny detaljplan, utan att det räckte med ett bygglov. Det överklagades, kommunen fick rätt i lägre instanser, men i höstas kom beslutet från Mark- och miljööverdomstolen och det säger att detaljplan visst krävs.

Artikelbild

| Nu utreds frågan om Wildfire får köras eller inte när Kolmårdens djurpark i april öppar för säsongen.

Kommunen satte högsta fart. Detaljplaneförslaget är redan ute på samråd, men om beslutet om planen överklagas kan det ta ett par år innan den kan börja gälla.

Under tiden som det överklagade bygglovsbeslutet behandlades fattade bygg- och miljöskyddsnämnden ett interimistiskt slutbesked för Wildfire.

Marita Eriksson förklarar hur den som vill bygga något först måste få bygglov. Sedan krävs ett startbesked, där de tekniska förutsättningarna bedöms, innan bygget får starta och innan det får tas i bruk krävs ett slutbesked, som visar att bygget gjorts så som sagts och att det är säkert.

Ett sådant slutbesked gavs för Wildfire och gjorde att berg- och dalbanan kunde börja köras innan Mark- och miljööverdomstolen fattat sitt beslut.

I slutbeskedet står att det upphör att gälla när överklagandet har upphört, vilket av motståndare till berg- och dalbanan tolkas som att det inte längre gäller. Marita Eriksson ser att det kan vara så, men att det inte är säkert att det är det.

– Det här är ett unikt fall, säger hon och har tagit hjälp av utomstående jurister för att reda ut vad som verkligen gäller.