Nu är det tre år sedan utbildningsnämnden fattade beslut om att de kommungemensamma resursgrupperna för barn med stort behov av stöd skulle avvecklas. I stället skulle alla elever få det stöd de behövde på sin vanliga skola. Föräldrar oroade sig för hur det skulle gå.

– Tanken var att bygga upp nya strukturer innan vi gjorde någon större förändring, men det kanske inte blev riktigt så, säger Olle Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden och han tycker att det är dags för ett omtag.

Resursgrupperna har avvecklats. Hur skolorna klarat att ta emot eleverna varierar. En konsekvens av avvecklingen blev att kostnaden för stöd till elever rusade iväg under förra året.

Artikelbild

| Ännu är det inte klart hur stödet till elever som behöver extraordinära stödåtgärder ska utformas. Bilden är från ett annat sammanhang.

På nämndens senaste sammanträde presenterades ett förslag från utbildningskontoret om hur stödet kan organiseras i framtiden. Ärendet skickades tillbaka till kontoret av en enig nämnd.

– Det är en bra utredning, men vi vill ha några andra förslag att fundera över, säger Olle Johansson.

Utredningen föreslår lokala, flexibla lösningar med möjlighet för skolor i ett område att, när det behövs, gå samman för att organisera stöd.

– I första hand ska stödet förstås finnas så nära eleven som möjligt, men alla elever kanske inte kan finnas i den modellen, säger Olle Johansson.

Några alternativ med något slags kommunövergripande grupper eller resursskola finns inte med i förslaget.

– Det är det vi vill att man ska fortsätta att titta på. Jag tror att vi kommer dit där vi behöver ha det, men hur det ska se ut och vad det kostar behöver utredas.

I utredningen konstateras att lokala, flexibla lösningar av stödet bygger på att det finns god tillgång till ändamålsenliga lokaler och till hjälpmedel, kunskap och kompetens.

Finns det överallt?

– Nej, det gör ju inte det i dag. Vi har kommit ganska långt på många ställen, man jobbar jättebra, men tillgången på lokaler och grupprum är fundamental om man ska kunna dela upp elever i mindre grupper och så ser det ju inte ut i dag på alla våra skolor, säger han.

Det finns heller ingen kostnadsberäkning i utredningen och det tycker han också behövs.

Det är osäkert när frågan kommer upp i nämnden igen. Om några veckor ska kommunfullmäktige utse nya ledamöter i nämnderna för mandatperioden fram till 2022. Olle Johansson kommer inte att sitta kvar i utbildningsnämnden, utan Kikki Liljeblad (S) föreslås ta över som ordförande.