Som vi tidigare berättat vill man utöka stadsdelen Sandtorpet i Klockaretorpet, som även kallats för Kneippen Syd, med hundratals nya bostäder. Totalt är mellan 300 och 400 en- och flerbostadshus planerade. Nu har Stadsbyggnadskontoret brutit ut en del av den ursprungliga planen till en egen etapp. Det handlar om den mark som ligger i Folkets Park, på platsen där det för många år sedan låg ett zoo och en lekpark.

Fler ska kunna bo

Enligt den utbrutna planen ska ungefär 280 bostäder byggas i form av flerbostadshus och radhus – en fjärdedel av dessa ska vara hyreslägenheter. Fem olika byggherrar kommer att uppföra hus här. Ett markområde ska även fortsättningsvis vara park och en del av området är tänkt som förskola. Syftet med planen har varit att bereda fler bostäder så att Norrköping kan växa.

Artikelbild

| 2012. Då skrev vi i NT om Folkets Park förfall.

Träd ska planeras

Medan planen varit utställd för granskning har synpunkter som inkommit exempelvis handlat om bullernivåer, förorenad mark och dagvatten. Dagvattenfrågan utreds fortfarande medan synpunkterna om förorenad mark och buller har tillgodosetts, enligt kommunen. I sin tjänsteskrivelse inför beslutet skriver Stadsbyggnadskontoret också att man kommer att bevara värdefulla träd och naturobjekt samt plantera träd längs nya gator som kompensation för borttagande av befintliga biotopskyddade trädalléer.

Bortsett från synpunkter

Den lilla stugan vid namn Klockaretorpet, som flyttades till området år 1979 och som byggdes upp igen efter en brand på 1980-talet, kommer åter att flyttas. Någon ny placering av torpet har man dock inte hittat. Ett par synpunkter har kommunen inte tagit hänsyn till. Det handlar om bevarandet av den befintliga naturen och den tillåtna höjden för husen väster om Gustaf Janzéns gata.

Artikelbild

| Indian-tipis med nybyggar-häst och vagn år 1999. Redan då skrev NT om att parken var förfallen och att reparationer behövdes.

Sent att tycka till

All mark i området ägs av kommunen. Utställningstiden gick ut den 31 oktober. För att överklaga efter att planen klubbats måste skriftliga synpunkter ha inkommit till kommunen under de veckor som planen fanns utställd i kommunhuset Rosen.