Det är företaget Canadian Cobalt Project Inc. från Toronto som har lämnat in en ansökan. De vill ha ensamrätt för att undersöka om det skulle vara möjligt att åter ta vara på koppar, kobolt och andra mineraler i ett område utmed Bråviken. Den aktuella platsen ligger mellan Sandvik i Östergötland och Hummelvik i Södermanland.

Området som det kanadensiska bolaget har ansökt om att få undersöka är drygt en mil långt och en halvmil brett. Benämningen på området är Koppartorpet 1 och den lilla kyrkbyn Koppartorpet i Tuna socken, Nyköpings kommun ligger centralt i området.

Här bröts koppar redan under 1400-talet och storhetstiden för bryning av koppar inträffade i slutet på 1700-talet. Förutom koppar utvanns också kobolt ur gruvan vid Koppartorp.

För Canadian Cobalt Project Inc. är det just det faktum att det bedrivits gruvdrift här tidigare, som gör att det finns anledning att tro att de mineraler man ansöker om att få leta efter kan påträffas.

Bergstaten som är den svenska myndighet som beviljar tillstånd för den här typen av undersökningar har lämnat ut ärendet på remiss till länsstyrelserna i Östergötland och Södermanland samt till de berörda Kommunerna Norrköping och Nyköping. Remissinstanserna har nu till den 25 januari på sig att yttra sig över ansökan.

John Krispensson på Bergstaten berättar att ärendet tidigare varit ute på remiss.

– Ansökan omfattade då ett betydligt mindre omfattande område, säger han och berättar att man då fick in ett yttrande från Nyköpings kommun. I det yttrandet säger Nyköpings kommun att de inte kan yttra sig över själva undersökningarna, men de konstaterar att de kan komma i konflikt med betydande allmänna och enskilda intressen i området. Kommunen anser inte att tillståndet ska medges. Kommunen anser dessutom att det som berörs är bland annat friluftslivet, kulturmiljövård, högexploaterad kust men även nyckelbiotoper och Sörmlandsleden. I närheten finns även Simonsbergets naturreservat, där bland annat Berguvshäckning förekommer.