De första stegen av planarbetet för det gamla fängelseområdet pågår på kommunens stadsplaneringsförvaltning. Riksbyggen har köpt området och vill riva vissa av de gamla fastigheterna för att kunna bygga nya funktionella bostadsrätter.

Länsstyrelsen har en viktig roll i planprocessen, bland annat eftersom det ytterst är de som gör bedömningen av vilka fastigheter på området som bör skyddas.

– Vi har ett särskilt ansvar för att hålla koll på byggnadsminnen, säger Leyla Nyman, byggnadsantikvarie på länsstyrelsen.

Artikelbild

| Fängelseområdet. Länsstyrelsen utreder nu vilka byggnader på fängelseområdet som de anser är skyddsvärda.

"Byggnadsminnet påverkas"

Av de byggnader som hör till fängelsefastigheten är det i nuläget endast huvudbyggnaden från 1790 som är skyddad som byggnadsminne. Men det finns formuleringar i skyddsbestämmelserna som är oklara och öppna för tolkning.

”Området runt Kriminalvårdsanstalten med före detta bostadshus skall hållas i sådant skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas. Eventuell förändring skall ske i samråd med länsstyrelsen”, står det i en av punkterna.

– River man runt omkring är det ju helt klart att byggnadsminnet påverkas. Men i nuläget är vi inte klara över vad som ska ingå. Det handlar om vad som är viktigt att berätta med det här området och vad det tål i form av förändringar, säger hon.

Länsstyrelsen håller nu på och utreder vilka värden som finns på platsen.

– Det är ju en väldigt speciell plats. Har man inte varit intern eller arbetat där så har man inte kommit in. Men det är någonting vi hoppas att folk ska få. Hela syftet med byggnadsminnen är ju att de på något sätt ska vara öppna för allmänheten. De berättar ju om viktiga historiska skeden, säger Leyla Nyman.

En lösning för alla

Norrköpings stad är ett riksintresseområde, där bland annat industrilandskapet ingår. Länsstyrelsens byggnadsantikvarie ser också över hur man kan lyfta de värden som finns i området.

Spinnhuset var en anstalt där kvinnor som var tjuvar, prostituerade och lösdrivare blev inlåsta och fick arbeta i textilindustrin som straff.

– På så sätt har ju området en tydlig koppling till industrilandskapet. Frågan är sedan hur mycket som måste vara kvar för att man ska förstå den berättelsen, säger hon.

Inom några veckor ska länsstyrelsens representanter träffa kommunen och tala om hur de ser på frågan om byggminne och eventuella rivningar på området.

– Det gäller att få till en lösning som fungerar så bra som möjligt för alla, säger hon.