Vi har frågat de nio partier som nu sitter i kommunfullmäktige vad de vill göra för att höja andelen behöriga lärare i skolan. Här är deras svar, från det största partiet till det minsta.

Socialdemokraterna: På de kommunala skolorna är lärarbehörigheten visserligen oförändrad sedan förra sommaren, men vi tycker inte att det är tillräckligt. Vi har därför initierat ett gemensamt arbete med Linköpings kommun för att öka lärarrekryteringen i båda kommuner, och vi har dessutom utlovat garanterad anställning för alla förskollärare med avslutad utbildning. För att locka fler att söka sig till läraryrket vill vi utöver det höja dess status genom högre löner, minskad administration och mer undervisningstid för de behöriga lärarna.

Moderaterna: Det viktigaste kommunen kan göra för att öka andelen behöriga lärare i skolorna är att höja lärarlönerna så att det blir mer attraktivt att ta ett jobb som lärare i Norrköping. Trots att vi har ett universitet med lärarutbildning lyckas vi inte locka hit studenterna efter examen – de väljer istället kringliggande kommuner där lönerna är högre. Vi har under mandatperioden lagt flera förslag för höjda lärarlöner som Kvartetten dessvärre har röstat ned.

Sverigedemokraterna: I vårt budgetförslag för 2018 hade vi 50 miljoner kronor till förstärkning av lärarlönerna och inga krav på besparingar eller ekonomiska anpassningar för utbildningsnämnden. Det vill vi fortfarande genomföra. Hur vi ska finansiera det återstår att se. Det beror på valresultatet och på den ekonomiska prognosen för nästa år.

Liberalerna: På riksnivå är vi Liberaler troligtvis det parti som vill satsa mest på utbildning och lärare. I Norrköping ser vi det som absolut nödvändigt att göra detsamma. Vi måste lägga mer resurser på löner för de lärare vi har och för att fler ska komma till vår kommun. Arbetsmiljö är avgörande för att lärare ska ges bästa möjliga förutsättning att inspirera elever på kunskapsresan mot större valfrihet i livet, här behövs satsningar på bred front.

Miljöpartiet: På riksplanet föreslår Miljöpartiet att lärare ska kunna arbeta halvtid och studera på halvtid med full lön. Vi här vill gärna pröva lokalt också. Vi vill renodla lärarnas arbetsuppgifter och avlasta dem uppgifter som inte kräver lärarkompetens, som till exempel att ha rastvakt och att kopiera. Det skulle ge lärare en bättre arbetssituation. Att öka antalet vuxna i skolan, så att elever känner sig trygga och sedda, ger en bättre arbetssituation för alla.

Vänsterpartiet: Vi vill att staten tar tillbaka huvudansvaret för skolorna från kommunerna. På så sätt kan pengar fördelas mer anpassat efter skolornas och elevernas behov . En jämlik skola är bra för alla. Lärarnas arbetsvillkor måste förbättras. Arbetsbördan ska lätta genom fler kollegor och genom att administration liksom antalet nationella prov minskar. De senaste åren har många lärare lämnat yrket och det är prioriterat att få dem att vilja återvända.

Centerpartiet: Genom att erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling, utvecklingsmöjligheter och trygg och bra arbetsmiljö. Samt genom att anställa andra yrkeskompetenser som kan avlasta lärare och rektor, som tex administrativ personal och personal som kan finnas med eleverna på raster, håltimmar, lunch och som stöd inne på lektioner. Lärare ska undervisa och få hjälp och stöd med administration och hanteringen av sociala frågor som gäller eleverna.

Kristdemokraterna: Vi behöver förbättra arbetsmiljön för lärarkåren. Bland annat genom att lyfta av en del administrativa arbetsuppgifter, till exempel med en central rättning av de nationella proven lokalt i Norrköping. Vi behöver ha en mer tillgänglig elevhälsa, för snabb hjälp till elever och stöd för lärarna. Vi vill se över lönesättningen för lärarna. Nyexaminerade och nyanställda lärare tjänar idag mer än de som har arbetat länge i vår skolverksamhet, detta måste förändras.

Feministiskt initiativ: Arbetsmiljö och löner måste förbättras för att fler ska stanna kvar inom läraryrket och för att locka tillbaka de som slutat som lärare. Det behövs fler händer inom skolan och vi vill därför satsa på elev- och lärarassistenter. Vi behöver stärka upp komvux och barn- och fritidsutbildningen för att få fler examinerade lärar- och elevassistenter. Även skolbibliotek och elevhälsa som i form av till exempel kuratorer behöver förstärkas, då avlastas lärarna.