Förra året uppdagades att personal på ett gruppboende för unga vuxna hade hotat, slagit och sparkat personer som bodde där och den utredning som gjordes visade att missförhållandena kunde ha pågått under lång tid. Fyra anställda varslades om avsked, men valde att säga upp sig själva.

Efter det inleddes en genomlysning av ett antal LSS-boenden, för personer med olika funktionshinder, av en extern utredare för att se om det fanns något mera att upptäcka på andra enheter.

Enheterna har besökts för observationer och fler än 40 personer har intervjuats. Det är chefer, personer från olika personalgrupper, föräldrar, gode män och några av de som bor på enheterna.

Artikelbild

| Magnus Johansson och Peter Varma berättar om vad som görs för att förhindra missförhållanden.

I rapporten beskrivs saker som är bra, men också sådant som behöver förbättras.

– Det skulle ha varit tråkigt om det hade upptäckts flera missförhållanden, men vi har ju flera utvecklingsområden, konstaterar Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör.

Intervjuerna visar bland annat på en stor chefsomsättning som ses som en orsak till otrygga och slutna personalgrupper.

– Nu försöker vi få till chefsteam med tre till fem chefer för att de inte ska bli så ensamma, utan ha någon att bolla med, säger Peter Varma.

Att cheferna, som ofta har ansvar för mer än en enhet, ska vara mera närvarande på enheterna är en annan sak man jobbar med.

Rapporten beskriver också brister i den psykosociala arbetsmiljön. De kan bero på stress med en tung arbetsbörda och svårbemästrade situationer med utagerande beteenden, hot och våld från dem som bor på enheten.

Sådant beteende, men också självdestruktivt beteende, visade sig förekomma på flera enheter, men av rapporten framgår att det bara var på en av enheterna som det fanns ett systematiskt förbyggande arbete mot det.

– Just den delen har vi inte fokuserat på tidigare. Det lägger vi krut på nu, säger Magnus Johansson.

– Vi behöver vara mer proaktiva, säger Peter Varma.

De pratar om behovet av en dialog på arbetsplatserna för att få ett arbetssätt med så stor kontinuitet som möjligt.

Efter utredningen har en åtgärdsplan med en rad punkter tagits fram. Där finns till exempel ökad samverkan och delaktighet både för de som bor på enheterna, för anhöriga och för medarbetare.

Magnus Johansson tycker inte att det går att peka ut vad i åtgärdsplanen som är viktigast.

– Väldigt många saker hänger ihop och vi behöver jobba med dem parallellt, säger han.