Marken på den så kallade Gasverkstomten är så förorenad att det bedöms vara farlig för människors hälsa. Det innebär att saneringen måste vara avslutad och frisk jord ha ersatt den giftiga, innan man kan göra något alls i området.

Länsstyrelsen hade redan innan planerna på ett bostadsområde presenterades ställt krav på kommunen att göra något åt föroreningen. Trots detta och trots att utbyggnaden nu ska genomföras i ett högt tempo finns ingen plan på hur den ska åtgärdas.

Dessutom har kommunen trots påstötningar inte gjort undersökningar överallt i området. Föroreningshalterna i de östligaste delarna är fortfarande okända. De ska nu genomföras. Men redan i dag vet man att stora delar om inte hela östra Saltängen är förorenat av de industrier som finns och funnits inom området och genom att förorenade fyllnadsmassor tidigare använts.

Artikelbild

Exploateringen av östra Saltängen bedöms kosta en miljard kronor. Men då har man inte räknat in saneringen av området och inte heller renoveringen av kajsponten som blir nödvändig.

– Det är väldigt svårt att nu bedöma vad den omfattande saneringen kan kosta, eftersom vi ännu inte vet omfattningen av den. Men om vi säger 400 miljoner kronor för både sanering och kajspontning borde vi ha lagt oss tillräckligt högt för att klara det, säger Fredrik Wallin, projektledare för östra Saltängen.

Fredrik Wallin räknar inte med att saneringskostnaderna kan tas hem på något annat sätt. Det finns speciella anslag hos Naturvårdsverket för sanering av riktigt svårt förorenade områden dit Gasverkstomten räknas. Och den som stått för föroreningen har också skyldighet att bekosta saneringen. Men i det här fallet hjälper det föga:

– Gasverket ägdes av kommunen så det innebär att det är vi som ska stå för saneringen. Och Naturvårdsverkets anslag för sanering krymper. Vi kan inte räkna med att få några pengar den vägen, säger Fredrik Wallin.

Artikelbild

| Finns kvar. Cirkeln på marken visar var den gamla gasklockan har stått. Området är så giftigt att det utgör ett hot mot människors hälsa.

Han får medhåll av Elisabeth Omsäter på länsstyrelsen:

– Vi prioriterar saneringen av Gasverkstomten mycket högt inom länsstyrelsen men vi vet att Naturvårdsverkets anslag krymper. Nu går de i första hand till projekt som redan är påbörjade. Eftersom det är bråttom att dra igång saneringen är utsikterna mycket små att man kan få statliga pengar.

Artikelbild

Elisabeth Omsäter konstaterar med tillfredsställelse att man nu har beslutat att undersöka hela området för att kartlägga föroreningarna:

– Det är visserligen bara på Gasverkstomten som vi kan ställa skarpa krav på enligt Miljöbalken. Övriga föroreningar är kommunens miljökontor tillsynsmyndighet. Men i plansammanhang har vi rätt att ha generella synpunkter och det har vi haft. Vi menar att kommunen inte har det underlag som är nödvändigt för att göra en bedömning vilka åtgärder som måste sättas in. Man måste göra fler undersökningar och värdera riskerna först.

Enligt den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts inför att fullmäktige nu ska fatta beslut om att gå vidare med planerna, skulle en sanering av området bli oerhört kostsamt. Så kostsamt att man gör bedömningen att alla föroreningar inte kan tas bort. Istället kommer man att tvingas behålla en del och istället ordna en effektiv avskiljning.

– Den nuvarande föroreningssituationen innebär oacceptabla risker om marken använd för bostadsändamål eller parkmark. Sanering av all förorening genom omhändertagande på annan plats eller tvätt på plats innebär höga kostnader och är också miljöbelastande. Alternativa lösningar kan vara att i vissa delar lämna kvar förorenade massor och avskärma dem så att ingen exponering uppstår mot människor och miljö, säger konsulterna på Sweco som gjort miljökonsekvensbeskrivningen.

Konsulterna uppmanar kommunen att nu ta fram en strategi för hur markanvändningen i området ska planeras med hänsyn till den förorenade marken. En strategi som måste omsättas i praktiken innan det alls blir tal om att börja bygga i östra Saltängen.