Bland länets Riksdagspolitiker är man i stort sett överens om att polisen borde få större möjligheter att använda sig av kameraövervakning. Det visar den enkät vi har gjort bland länets femton Riksdagsledamöter. Det är bara Linda Snecker (V) och Mathias Sundin (L) som uttrycker viss skepsis. Även om ingen av de båda helt avfärdar en utökning.

– En förenkling kan vara okej, men måste omgärdas av noggrann uppföljning och kännbara straff om den missbrukas, svarar Mathias Sundin (L).

– Preliminärt tveksam. Det har fungerat bra med Länsstyrelserna som beslutsorgan för kameraövervakning. Avvaktar eventuellt proposition och kommer ta ställning till frågan då, svarar Linda Snecker (V).

Artikelbild

| Positiv. Andreas Norlén (M) ser utökade möjligheter att sätta upp kameror som en bra förändring.

Exempelvis Andreas Norlén (M) och Johan Andersson (S) är mycket positiva till förenklade regler för polisen.

– Det ska räcka med en anmälan om att kamerorna har satts upp. Det är en viktig åtgärd för att förebygga och upptäcka brottslighet, inklusive terrorism, svarar Andreas Norlén.

– Tillgången till information från kameraövervakning är avgörande för polisens möjlighet att förebygga brott, avbryta pågående brottslighet och utreda begångna brott, svarar Johan Andersson.

Samtliga svarande i enkäten tror att övervakningskameror kan ha en brottsförebyggande effekt. Framför allt på vissa specifika platser. Att det fungerar rent generellt är det få som tror på. Men flera menar att det är just möjligheten att gripa brottslingar som är fördelen med kameror. Att skapa trygghet är ett annat bra skäl till utökad kameraövervakning anser flera.

Artikelbild

| Tveksam. Linda Snecker (V) tycker att reglerna för kameraövervakning har fungerat bra. Hon är just nu tveksam till lättnader av reglerna.

– Personlig integritet är alltid viktig, men det är tryggheten på gator, torg och bostadsområden också, svarar Mattias Ottosson (S).

Ledamöterna fick också en fråga om personlig integritet kontra samhällets behov att skapa trygghet. Att just det är en komplex fråga ser vi på svaren. Många lutar ändå emot att ingreppen på den personliga integriteten är skäliga när det gäller att skapa ett tryggare samhälle.

Artikelbild

| Positiv. Annika Lillemets (MP), anser att kameraövervakning kan vara en del i att skapa trygghet och säkerställa bevisning om begångna brott.

– En utökad möjlighet till kameraövervakning för Polisen innebär visserligen ett något större intrång i den enskildas integritet. Jag menar dock att det är befogat med hänsyn till enskildas trygghet och intresset att förebygga och utreda brott, svarar Andreas Norlén (M).

– Integriteten är naturligtvis viktig, därför behövs tydliga regelverk. Tyvärr har den ökande brottsligheten på offentliga platser och vad gäller stölder på landsbygden ökat behovet av att sätta upp kameror, svarar Staffan Danielsson (C).

Artikelbild

| Fler kameror. Många av riksdagsmännen anser att den personliga integriteten får ta stryk av fler övervakningskameror. Men det är värt det.

Linda Snecker från Vänsterpartiet och Mathias Sundin från Liberalerna är de som lyfter frågan om personlig integritet starkast i enkäten. Så här svarar Linda Snecker:

– Den personliga integriteten är väldigt viktig och en aspekt Vänsterpartiet alltid kommer att kämpa för. Men det (personlig integritet kontra samhällets behov att skapa trygghet) är inte två parametrar som alltid står i konflikt med varandra.

– Den (personlig integritet) är mycket viktigt. Utan mänskliga rättigheter, vad är det då vi skyddar, svarar Mathias Sundin.

Fotnot: Staffan Danielsson (C), Mathias Sundin (L), Johan Andersson (S), Teresa Carvalho (S), Eva Lindh (S), Mattias Ottosson (S), Linda Snecker (V), Annika Lillemets (MP), Andreas Norlén (M), Finn Bengtsson (M) och Betty Malmberg (M) svarade alla på vår enkät.Runar Filper (SD), Anna-Lena Sörenson (S), Magnus Oscarsson (KD) och Cassandra Sundin (SD) har inte svarat på enkäten.