I första hand vill de se alternativa platser för det logistikcentrum som planeras på Malmölandet.

– Vi bör undersöka om det finns annan mark som lämpar sig bättre för den industrin istället för att vi tar den värdefulla åkermarken på Malmölandet, säger Christer Frey (M), andre vice ordförande i samhällsplaneringsnämnden.

Han menar att Klinga och Norsholm, liksom Bråvalla och marker längs Arkösundsmarken kan vara bra alternativ till Malmölandet. Oppositionsrådet Sophia Jarl (M) håller med.

– Malmölandet är en av Sveriges finaste jordbruksmarker och är dessutom privatägt. Vi värnar äganderätten och det förslag som vi sett tidigare gick till stor del ut på expropriering (tvångsinlösen, red:s anm.) vilket vi anser att man bara får göra i värsta fall när det handlar om infrastruktur, säger Sophia Jarl.

Förslaget om köp av åkermarken på Malmölandet innehöll ett hot om tvångsinlösen om man inte kom överens i förhandlingarna med den privata markägaren, menar Sophia Jarl.

– Vi vill inte ha hot med i bilden. Vi måste utgå från att vi ska hitta en förhandling och en förlikning där båda parter känner sig bekväma.

Tycker Moderaterna att det är okej att 240 hektar åkermark på Malmölandet förvandlas till verksamhetsmark om det nås en förlikning med den privata markägaren?

– 240 hektar kommer man aldrig att landa i, säger oppositionsrådet Fredrik Björkman (M).

– Utgångsläget som vi har är att en frivillig överenskommelse där lantbruksföretaget är nöjd med överenskommelsen, den kommer vi att stå bakom.

Moderaterna har tidigare ställt sig bakom kommunens planer på att förvandla jordbruksmark till mark för andra företag som exempelvis lager eller industrier. Men efter det att en nationell livsmedelsstrategi kommit till har flera av partiets företrädare börjat ändra uppfattning.

Vid kommunstyrelsens sammanträde på måndagen föreslog Moderaterna att kommunstyrelsen genom ett nämndinitiativ ska säkerställa den fortsatta processen för Malmölandet utifrån Översiktsplanen som antogs för ett par år sedan.

"Det är av yttersta vikt att alla förtroendevalda får tillgång till ett aktuellt beslutsunderlag som belyser ett antal frågeställningar" skriver Moderaterna i sitt förslag.

Frågorna man vill ha svar på berör arbetstillfällen, alternativa placeringar av verksamhetsmark, hur möjligheten att genomföra livsmedelsstrategin påverkas vid en exploatering av Malmölandet och hur stort behovet är utifrån vilka företagsetableringar som är på gång.