– Vi delar inte domstolens uppfattning. Vi håller på att förbereda en ansökan om prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen, säger Lars Löfgren, marknadschef på Hyresbostäder.

Han berättar att processen för att komma igång med bygget av 51 hyresrätter på fastigheten Höken 4 i Kneippen, som av grannarna kallas Hultet, har varit lång.

– Det känns som evigheter. Det har varit många juridiska turer om teknikaliteter och det senaste beslutet handlar om träd, som inte finns. De togs ner när vi fick ett marklov beviljat. Det känns verkligen som moment 22, säger Lars Löfgren.

Björn Albrechtsson är en av dem som för aktionsgruppen Rädda Hultets räkning drivit frågan om att stoppa bygget sedan 2009. Aktionsgruppen har vunnit flera juridiska processer och senast har mark- och miljödomstolen gått på deras linje.

Domstolen har avslagit Hyresbostäders överklagande och avvisar också byggnads- och miljöskyddsnämndens överklagande.

Mark- och miljödomstolen instämmer i den bedömning som länsstyrelsen gjort om att marklov inte kan beviljas för trädfällning, eftersom det på området finns så många värdefulla träd som ger karaktär åt området. Därför är det inte, enligt länsstyrelsen, möjligt för sökanden att utnyttja det beviljade bygglovet för fyra flerbostadshus och garage.

– Det handlar om ett grönområde som klassats som värdefullt. Vi är inte emot förtätning, men tycker inte det ska ske på ett grönområde, säger Björn Albrechtsson.