För att få en uppfattning om vilka besvär personal och barn på Skönbergaskolan får av inomhusklimatet, får alla med anknytning till skolan en enkät att fylla i. Sammanställningen kan förhoppningsvis ringa in problemen och på så sätt kan man hitta orsakerna. Enkäten är utarbetad av inomhusklimatspecialist, Kjell Andersson, som anlitats som konsult och deltog i personal- och föräldramötet som hölls förra onsdagen.

Kjell Andersson har en bakgrund som både civilingenjör och läkare, specialist i Yrkes- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro, och är ledande i landet på den här typen av frågor.

Enkäten är väl beprövad och har använts i syftet på många platser med liknande problem i landet. Kjell Andersson poängterar vikten av att lyssna in hur reaktionerna yttrar sig, från de som får reaktioner.

– Att bara gå ut och mäta halter av kemiska ämnen och partiklar ger inte så mycket. Bästa mätinstrumentet är människan själv, säger Kjell Andersson

– Baserat på vad ni säger kan vi rikta åtgärderna.

Enligt Kjell Anderssons erfarenheter handlar inomhusmiljöproblem i många fall om torr luft och problem med ventilation. Den torra luften är typiskt för svenskt klimat, särskilt på vintern då den blir ännu torrare.

Många löser det genom att skaffa en luftfuktare, men det avråder Kjell Andersson från.

– Luften kan snabbt bli förorenad av påväxter i luftfuktaren. Till en början går det bra, men snart samlas smutsen.

– Det bästa sättet att öka den relativa luftfuktigheten är att sänka rumstemperaturen, säger han.

– Genom att justera ventilationen kan man komma långt. Det är till exempel viktigt att tilluften är några grader kallare än rumsluften, så att den kommer ner i rummet.

Att snabbt vädra ur ett rum är ett bra sätt att byta ut luften och något Kjell Andersson förespråkar.

Även mögel diskuterades under mötet.

– Vi är mycket räddare för mögel än vad det finns medicinska skäl till. Men det är viktigt att vi snarast åtgärdar fukt- och mögelskador så att inte olika kemiska ämnen kommer ut i luften, säger Kjell Andersson.

Blir inte en känslighet värre av att vistas i en miljö, där det finns ett ämne man tidigare reagerat på?

– Vi har tittat på lärare som arbetat i en svårt fuktskadad skola i mer än fem år. När miljön åtgärdades försvann den ökade känsligheten. Det är möjligt att enstaka individer kan reagera om man återkommer till en dålig miljö igen, men kunskapen om detta är inte så stor.

Mer information i ämnet finns på www.inomhusklimatproblem.se.