Innan överklagandetiden gick ut var det 47 föräldrar som överklagat kommunens flytt av deras barn. Totalt går cirka 70 barn på mellanstadiet.

– De har enligt lag inte rätt att flytta på barn till förmån för andra barn, säger Annica Claar, en av föräldrarna som engagerat sig mot skolflytten.

Det är i skollagen 10 kap. 30 § som placering av elever och vårdnadshavares önskemål regleras. Där står att "en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå". Undantaget är bland annat om "den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen".

Föräldrarna anser inte att kommunen har visat att en fortsatt placering på Broby skulle få de effekterna. De framhåller att kommunen haft möjlighet att placera "nya" elever, alltså elever som skall börja förskoleklass, i den nya enheten eller på en annan skola och därmed inte tränga undan barn som redan beviljats skolgång på Brobyskolan.

– Nu försöker de kringgå lagen genom att säga att det inte finns något mellanstadie kvar på Brobyskolan, säger Jenny Johansson.

Föräldrarna menar vidare att kommunen heller inte kunnat styrka att det finns platsbrist på Brobyskolan.

– Det verkar nu bli en ökning med cirka tio barn till hösten och man hade med enkla medel, som vi föreslagit, kunnat klara av den ökningen. Men grundfrågan gäller att det inte är Brobyskolan som ska ta hela smällen för en dålig skolplanering.

I överklagan hänvisar föräldrarna också till 1 kap. 3 § där det står att en skola är en "organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra". Det finns flera saker som pekar på att kommunen ser Brobyskolan I och II som en verksamhet uppdelad på två platser, vilket enligt föräldrarnas tolkning strider mot skollagen.

Vad tror ni det här ska leda till?

– Vår förhoppning är att de ska riva upp beslutet, säger Annica Claar.

Kjell Eriksson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, menar att kommunen bara försöker lösa de problem som föräldrarna tidigare påtalat. Det vill säga trångboddhet i matsal och utemiljö och en kaotisk trafiksituation utan för Brobyskolan.

– Det här känns naturligtvis inte kul när vi jobbar hårt för tillfredställande lösningar. Dessutom har det funnits mellanstadie på Ramunderskolan tidigare som fungerat bra, säger han.