Den nuvarande återvinningscentralen på Hjelmsborg är byggd på en gammal soptipp, eller deponi, som togs i bruk 1969. Deponeringen upphörde 2007 och nu sker bara återvinning på platsen. Delar av den

har redan sluttäckts, men för att kunna sluttäcka hela måste anläggningen flytta. Kravet från länsstyrelsen är att det ska vara gjort senast 2025.

– När jag började jobba här var året den skulle vara sluttäckt 2020, men vi har motiverat och förklarat varför vi behöver mer tid på oss, säger Theres Stark, VA- och renhållningschef.

Artikelbild

| Hjälmsborgs återvinningscentral ska ersättas före 2015.

Kravet finns på alla gamla deponier och det här är en resa som många kommuner gjort eller kommer behöva göra. Sluttäckningen ska se till att regnvatten inte kommer i kontakt med deponin och inte tar med sig skadliga ämnen, så kallat lakvatten, ut i naturen.

– Dagens deponier har mycket högre krav på sig att vara bottentäta och det finns regler för hur man samlar upp vatten från deponin bland annat, säger Theres Stark.

Kostnaden för en ny återvinningscentral varierar stort beroende på storlek och kapacitet. I Söderköping räknar man med att bygget kommer att kosta mellan 15 och 20 miljoner, och ytterligare 8–10 miljoner för att sluttäcka den gamla.

Vid senaste mötet med servicenämnden beslutades att en referensgrupp ska utses med två ledamöter från majoriteten och en från oppositionen. De ska göra studiebesök på olika återvinningscentraler för att bilda sig en uppfattning om hur Söderköpings central ska utformas. När det ska göras är dock oklart och Inga-Lill Östlund (L), ordförande i nämnden, antyder att det är något som kan skjutas på framtiden.

Artikelbild

| En ny återvinningscentral blir en stor investering för Söderköpings kommun men det måste finnas före 2015.

– Vi måste se till helheten i kommunen och vi har många investeringar som väntar. De finns behov av skolor, äldreboende och LSS-boende, och vi kan inte göra allt på en gång. Men på sikt måste vi ha en ny återvinningscentral, säger hon.

Theres Stark menar dock att det inte går att vänta för länge.

– Det svåra är inte att bygga en ny, utan det är att sluttäcka den gamla deponin. Jag skulle vilja att vi har två, tre år på oss till det. Så det börjar bli dags att komma framåt.

Det finns ett inriktningsbeslut på att den nya anläggningen ska ligga intill VA-kontoret på vägen ut mot Vikbolandet. Det pågår flera utredningar som ska ligga till grund för utformningen av detaljplaneförslaget, som efter sommaren väntas gå ut på samråd.