Från augusti till oktober förra året har kommunen anmält tre ärenden enligt lex Maria och två enligt lex Sarah. Anmälningarna har gjorts på grund av den allvarliga situation som enligt kommunen fanns inom hemtjänsten. Bedömningen var att det fanns risk för att brukare skulle drabbas av allvarlig vårdskada.

Nu har IVO, Inspektionen för vård och omsorg, tagit beslut i ett av ärendena. Den aktuella händelsen inträffade i september 2018 då en brukare fått andningsproblem och anhöriga försökte larma hemtjänsten. Ingen i personalen hade ansvar för den aktuella larmtelefonen vid tillfället och ingen svarade på larmet. Anhöriga ringde snabbt till larmcentralen som genast skickade en ambulans, som turligt nog fanns i närheten. Brukaren fick snabbt hjälp på sjukhus och kunde återvända hem efter några dagar.

Anledningen till att ingen i personalen svarade var att rutinerna för larmtelefonerna förändrats utan att all personal varit fullt informerade om det. Kommunen konstaterar i sin utredning att larmrutinerna skiljer sig mellan olika hemtjänstgrupper och det är svårt att veta vad som gäller för de vikarier som hoppar mellan arbetsgrupperna. De dagliga rutinerna har inte heller fungerat bra och många anställda är sällan placerade i de grupper där de egentligen är anställda.

Det finns risk att liknande händelser inträffar då grupperna har olika larmrutiner konstaterade Elisabeth Andersson, sakansvarig i sitt skriftliga utlåtande till IVO. Därför fortsätter kommunen att utreda larmrutinerna.

– Vi har gjort en översyn med olika alternativ som var klar i mitten av december. Nu gör vi en riskanalys för att se vilken rutin som blir bäst. Vi tar oss tid till detta för det är viktigt att göra det ordentligt och personalen är med i analyserna. Under våren hoppas vi få till en förändring, säger Elisabeth Andersson.

Det finns tre larmtelefoner som personalen bär med sig men många gånger är personalen i områden utan täckning. För att få en bättre kontroll över larmtelefonerna ska personalen numera kvittera ut dem.

IVO avslutar ärendet då man anser att kommunen gjort en tillräcklig bra utredning av händelsen samt har redovisat hur rutinerna bör förändras.