Länsstyrelserna i Jönköping, Kalmar och Östergötland har tillsammans inlett ett projekt med målet att hitta nya tekniker för att ta upp och hantera sediment från övergödda sjöar och havsvikar. Syftet är också att kunna återföra fosfor till åkrarna. I Östergötlands län är det Hällerstadsjön, som är en del av Storåns vattensystem, som ska muddras. Sjön har enligt vattenmyndighetens klassning dålig ekologisk status eftersom det där finns stora problem med fosfor.

– Hällerstadsjön har valts ut som en lämplig sjö på grund av internbelastningen. Det innebär att fosfor, som har ansamlats i sedimentet under lång tid, frisätts under syrefattiga förhållanden. Sjön fortsätter därför att vara övergödd trots att man minskar tillförseln av fosfor från externa källor, förklarar Beatrice Svensson Lindius, kommunekolog i Söderköping.

Den teknik som ska användas är ny och innebär att sjön sugmuddras med lågt flöde. Genom att strömhastigheten mot botten inte går över 20 cm/s är det bara det översta lagret av sediment, som främst består av organiskt material, som sugs upp. Stenar, sand, grus och musslor lämnas kvar på botten. Det innebär att det organiska materialet sugs upp utan att orsaka någon större spridning av partiklar och att metoden därmed är skonsam mot växt- och djurliv. Efter muddringen är målet att fosforn i muddringsmassorna ska återföras till åkrarna.

Artikelbild

Söderköpings kommun har nu upprättat ett samrådsunderlag och samråd ska hållas med berörda fastighetsägare och fiskevårdsföreningen i området innan kommunen kan ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen för muddringen. Tomas Karlberg, ordförande för Hällerstad- och Venasjöns fiskevårdsområdesförening, har ännu inte fått någon information om samrådet men föreningen lämnade muntligen sina synpunkter på förslaget i vintras.

– Vi har sagt att vi är positiva under förutsättningen att det inte är miljöfarligt. Vi är försiktigt positiva till åtgärden i sig eftersom vi gärna vill att det ska tas bort, men då måste vi också kunna ta hand om massorna och ta prover så att de inte är skadliga för miljön.

När samråd har hållits ska länsstyrelsen fatta beslut om verksamheten utgör någon betydande miljöpåverkan. Först efter det kan ansökan om tillstånd skickas in till mark- och miljödomstolen.

– Vi räknar med att kunna starta nästa höst. Först ska en sjö i Jönköpings län, som också ingår i projektet, muddras, säger Sofia Bastviken på länsstyrelsens miljöskyddsenhet.