Den sista etappen av nya Vikingavallen är bygget av ett servicehus med sex omklädningsrum, en cafeteria med uteservering och ett förråd. Den stora byggnaden ska vara på 680 kvadratmeter och förrådet på 133 kvadratmeter. Pengar till bygget finns avsatta i investeringsbudgeten och serviceförvaltningen har ansökt om rivningslov för de gamla omklädningsrummen och bygglov för det nya huset. I samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott blev det dock avslag på ansökan.

– Nu kommer vi i stället att ansöka om en planändring, men det kommer att dra ut på tiden. Det är sällan det går fortare än ett år, säger Rickard Bardun, chef på serviceförvaltningen.

Orsaken till avslaget är att det nya huset, som ska bli betydligt större än det nuvarande, kommer att ligga på prickad mark som inte får bebyggas enligt stadsplanen.

Hur känns det att en del av kommunen avslår något som samma kommun har beslutat om?

– Det är olyckligt att det blir så här. Det är ju tråkigt för alla som går och väntar på att det ska bli klart. Men vi har i alla fall etapp två som rullar igång nu i sommar med den nya konstgräsplanen. Så det händer saker i positiv riktning också, säger Bardun.

Att servicehuset skulle ta prickad mark i anspråk var han medveten om då han skickade in ansökan om bygglov, men det finns en ny paragraf i plan- och bygglagen som han ville få den prövad mot. Paragrafen säger att en åtgärd får beviljas efter det att genomförandetiden för detaljplanen gått ut om den tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller allmänt intresse. Det hjälpte dock inte.

– Vi har bytt handläggare och den nya anser, utifrån lagstiftningen, att avvikelsen ska vara av mindre karaktär. Sen har vi inga bra erfarenheter av att jobba med avvikelser, säger Johan Cöster, samhällsbyggnadschef.

Han syftar på ett fall i Högby, där länsstyrelsen upphävde kommunens beviljade bygglov bland annat på grund av avvikelser mot detaljplanen.

Utifrån kan det verka konstigt att kommunen säger nej till sin egen ansökan?

– Vi är ju en myndighet i myndigheten. En enhet vill expandera och tillvarata sina intressen och den andra ska agera myndighet.

– Kanske kunde vi haft en bättre dialog innan, men det är varken första eller sista gången som en myndighet fattar ett beslut enligt PBL, säger Cöster.