Enligt Emelie Nisu, folkhälsoutvecklare, finns det ungefär 400 fallolyckor årligen registrerade hos Valdemarsviks kommun det senaste tre åren.

– Det är för många. Vi vet heller inte mörkertalet. Jag tänker på alla vardagshändelser som inte blir ett vårdärende utan stannar hos hemtjänsten.

Fallolyckor innebär stort lidande och kostar samhället cirka nio miljarder kronor om året, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Artikelbild

| Emelie Nisu, folkhälsoutvecklare, Valdemarsviks kommun.

Majoriteten av fallolyckorna sker hemma i bostaden. Vanligt är att man snubblar över sladdar och lösa mattor, halkar på hala golv eller snavar på trösklar. Konsekvenserna kan bli förödande. Varje dag dör fyra äldre till följd av en fallolycka. Men trots att det är fem gånger fler än vad som dör i trafiken saknas en samhällstrategi mot fallolyckor. Emelie Nisu önskar att kommunen blir bättre på att informera vad kommunen kan hjälpa till med.

– JK-enheten har personal som utan kostnad regelbundet åker ut och hjälper till med enkla sysslor för att undvika att äldre gör sig illa. Tyvärr utnyttjas tjänsten dåligt, maximalt av två-tre äldre i månaden, för att byta lampor och gardiner eller hämta saker från förråd eller vind.

Emelie igen:

– Den stora förklaringen till att fler inte hör av sig till kommunen beror på att många äldre inte vill vara till besvär. För att öka frekvensen kommer kommunen under hösten att informera mer på hemsidan, trycka upp nya informationsbroschyrer och annonsera lite oftare om fixartjänsten.

Artikelbild

Demensförbundet har tidigare sagt att rehabiliteringen ofta är bristfällig för dem som överlever en fallolycka. Många dör i komplikationer efter ibland utdragna lidanden. En betydande del av gruppen som råkar illa ut får heller aldrig chansen att komma på benen igen, påpekar organisationen.

– Statistiken för Valdemarsvik är ingen rolig läsning. Trots att vi gör insatser – inte minst med fixar-tjänsten – verkar inte fallolyckorna minska bland våra äldre eller funktionshindrade. Kanske behöver vi utöka informationen till SPF Seniorerna, PRO samt kommunens handikapp- och pensionärsråd?

– Jag kommer i samarbete med Mats Fredriksson, ansvarig för fixar-tjänsten och Mika Levin-Smeds (medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR), se över hur vi kan nå ut bättre med vårt erbjudande om Fixar-tjänst.