– En svarsprocent på 70 procent för hela kommunen är en bra siffra! Den kunde kanske ha blivit ännu högre om löftet hade infriats om att Kommunals medlemmar skulle få svara på enkäten på en arbetsplatsträff (APT), säger Stina Andersson, expeditionsansvarig, Valdemarsvik, Kommunals sektion Sydost.

Hon delar kommunledningens åsikt om att majoriteten av de anställda upplever Valdemarsviks kommun som en bra arbetsgivare och arbetsplats.

– I många fall beror det på att cheferna är på den berörda arbetsplatsen, vilket av olika anledningar inte alltid har varit fallet tidigare. I några fall har chefer inom vård och omsorg lett det dagliga arbetet på flera ställen i väntan på att chefsplatsen ska tillsättas. Under åren har det varit stor personalomsättning på chefer och medarbetare i sektorerna. Av tidigare erfarenheter vet jag att arbetsmiljön och arbetsbelastningen har spelat in när anställda slutar. Att ha respektive chef på jobbet skapar förutsättningar för att kunna hålla medarbetarsamtal och att tillsammans jobba för en bättre arbetsmiljö, utvecklar hon.

Kommunal upplever att intresset från arbetsgivarhåll varierar runt frågeställningar som till exempel heltid som norm och arbetsmiljöutbildning.

– Responsen från kommunledningen har blivit bättre och bättre i takt med att facket har legat på ordentligt. Nu finns det i alla fall en handlingsplan. Vi ska veta att flera medlemmar inte alltid orkar jobba heltid ända fram till pensionen. Det är stressigt och tungt samtidigt som de administrativa uppgifterna ökar.

Betydande förändringar är trots allt på gång när ombyggnadsarbetena på Vammarhöjden och Ringgården – för framtidens boende – väl tar form.

Vi fick i förra veckan ta del av resultatet från kommunens medarbetarenkät. Kommunchefen Monika Hallberg lyfte fram goda betyg för ledarskap, styrning, motivation och tydlighet om verksamhetsmålen i organisationen. Det som kan förbättras gäller framför allt uppföljningar och utvärderingar vilket även har påpekats i tidigare enkäter. Susanne Hamilton, projektledare och klubbordförande i Vision, uppskattade trivseln och ledarskapet, men har också respekt för att alla inte känner så, bland annat på grund av alla krävande arbetsuppgifter. Hon noterade den på sina håll höga personalomsättningen i kommunen.

– Kommunikation och samverkan betyder mycket. Men har du en bra chef så fungerar det på jobbet. Vi måste respektera varandra.

Fotnot: Cirka 420 svar av totalt 600 utskickade medarbetarenkäter (70 procent) skickades tillbaka till kommunen. Svarsfrekvensen bedöms som god.