Det var i slutbesiktningen överraskningen kom. Det fanns en uppgrundning med kvarlämnade muddermassor i vattnet utanför Grännäs med miljöfarligt bottensediment, cirka 400–500 kubikmeter.

Valdemarsviks kommun har utan framgång upprepade gånger krävt att belgiska entreprenören DEC ska åtgärda felet.

– Företaget har hög svansföring när det gäller miljötänk, så det är besynnerligt att de inte förmådde reda ut så här enkla saker, säger Hans Noack, tillförordnat beställarombud vid Valdemarsviks kommun.

Artikelbild

| En bassäng för avvattning av muddermassor innan de körs till deponi har byggts vid Grännäs.

– De säger att de inte gjort något fel, men vi kan inte vänta längre eftersom Länsstyrelsen har förelagt oss att åtgärda det inom den tid som miljödomen gäller, säger Hans Noack.

Kommunen har huvudmannaskapet för projektet och Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Nu anlitas en entreprenör för arbetet som beräknas pågå i två månader. Den här gången sker muddringen med slamsugning istället för skopa, vilket förhindrar vattengrumling.

Eftersom entreprenaden inte godkändes vid slutbesiktningen har kommunen en del pengar innestående som innebär att arbetet ryms inom befintlig kostnadsram.

Artikelbild

| Arbete med mark och stränder var en del av saneringsprojektet.

– Det är vanligt att hålla inne med fem procent av entreprenadkostnaden tills arbetet är slutbesiktat och därför finns pengar till det här, säger Hans Noack.

Efter många år av förberedande undersökningar och godkännande från en lång rad myndigheter beviljades miljödom 2010 efter att Mark- och miljödomstolen granskat ärendet i över två år.

För kostnaden stod Naturvårdsverket med 293 miljoner och kommunen med 15 miljoner. Det var cirka 350 000 kvadratmeter bottenyta – 50 fotbollsplaner – som sanerades.

Arbetet föregicks av stabilisering av mark och kanter, samt dykning och upptagande av diverse föremål i vattnet. Orsaken var utsläpp från Lundbergs läderfabrik 1873–1960 med krom och kvicksilver som gick rakt ut i Valdemarsviken.

Innan saneringen beräknades minst 500–600 ton krom och 40 kilo kvicksilver finnas i den inre delen av viken och ytterligare 220 ton krom och 25 kilo kvicksilver i den yttre delen, till tröskeln vid Krogsmåla. I samråd med Naturvårdsverket valdes uppläggning och täckning av muddermassor vid Grännäs med samma höga krav som deponi med farligt avfall.

Vi har inte lyckats få någon kommentar från DEC.