Skrivelsen överlämnades vid kommunfullmäktigesammanträdet den 31 januari. Bakom motionen står oppositionsrådet Anna Nilsson och partikamraterna Carina Turesson, Per Hollertz, Stefan Kemle, Lars Ekblad och Jan-Erik Andersson. Moderaterna förklarar att elevhälsan ska – enligt förarbeten till skollagen – bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Den har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Elevhälsan ska även arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

Moderaterna lyfter fram att elevhälsans personal saknar arbetsbeskrivningar. På Vammarskolan har en halv sjukskötersketjänst tagits bort medan skolpsykologen har minskats från en heltidstjänst till en konsult två-tre gånger per termin.

”Detta behöver åtgärdas och man behöver också utreda om man ska införa en ny tjänst som social koordinator. Arbetet som social koordinator innefattar till exempel att ta hand om hemmasittare och avlasta lärarnas jobb så de får mer tid för undervisning samtidigt som det sker i ett nära samarbete med socialtjänsten”, skriver Moderaterna.