Enligt förslaget blir det för dyrt. Beräknad kostnad hamnar runt 2 miljoner kronor, årligen.

Tony Toft(SD) som lämnat in motionen menar att gratis busskort för pensionärer, som är folkbokförda i kommunen, skulle leda till bättre trafikmiljö, minskade avgasutsläpp och främja kommunens företagare samt även ge ett mer friskt och stimulerande liv för de äldre.

Enligt kommunens beräkningar skulle varje så kallad närområdesbiljett kosta drygt 4 200 kronor. Enligt kostnadsberäkningen gör man också gällande att inte alla kan eller vill ha ett kort. Därför har man beräknat antalet presumtiva pensionärer till cirka 450. Tillsammans med administrativa kostnader och dylikt summeras utgiften till 2 miljoner.

Men arbetsutskottet, som nu föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att likaledes avslå motionen, konstaterar dock att ”motionen är klart värdeskapande med den service som skulle erbjudas de äldre i kommunen”. Vidare slår ksau fast att de positiva effekterna för näringslivet och miljön är svåra att beräkna, men att de kan uppstå.