Kommunfullmäktige har sista ordet och ärendet om den stora om- och tillbyggnaden av vård- och omsorgsboendet i Ringarum går nu vidare till ett extrainsatt KF den 27 februari.

Det finns ingen oenighet bakom projektet, men M, KD och SD lämnade en protokollsanteckning: ”Vi är positiva till projektet, dock behöver några frågor ytterligare klarläggas innan beslut i KF”.

Verksamhet, drift och hyressättning ska drivas av "Kooperativa hyresrättsföreningen Ringgården" som kommunen nu bildar tillsammans med Riksbyggen. Föreningen får köpa fastigheten för bokfört värde 8,3 miljoner och får kommunal borgen på max 94 miljoner för investeringen. Kommunen behåller anvisningsrätten till lägenheterna.

Kommunen får tre styrelseplatser av sju och till dem utsågs kommunstyrelsens ordförande, ekonomichefen och socialchefen. Riksbyggen får en plats och föreningsstämman väljer tre.

Stiftaravtal ska också tecknas med Riksbyggen, som reglerar syfte och ändamål med föreningen.

– Vi skulle inte kommit undan billigare med att göra något själva så jag kan inte se annat än att det här är ett väldigt bra sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Ted Starkås (S).

De som ska bo på Ringgården får betala en medlemsinsats på 100 kronor och i övrigt vanlig hyra som dock efter ombyggnaden ökar från idag 4 833 till 6 700.

Om- och tillbyggnaden ska vara klar 2021 och då ska Ringgården ha 30 moderna lägenheter, inglasade balkonger och uteplatser, samvarorum och bad/välmåenderum, stor tillbyggd matsal och tillagningskök samt utrymmen för hemtjänst och hemsjukvård. Fastigheten får reservkraftverk för el och värme. Det satsas också mycket på en fin, trygg och trivsam utemiljö.

Ringgården är byggd 1964 och hade från början 42 rum, men efter ombyggnad på 1990-talet minskades det till 30 rum. Av dessa används 19 i dag som vård- och omsorgsboende och de övriga till personalutrymmen.

Beslutet skulle ha tagits den 28 januari på KF, men fick gå en vända till eftersom handlingar saknades. Då gavs dock en utförlig information om ärendet, dels från sektorchefen för vård och omsorg Marie Schmid, dels från Riksbyggen. Vill man ta del av den informationen i efterhand finns möjligheten via kommunens hemsida under fliken politik och sedan ”webb-TV från kommunfullmäktige”.