Regionen hanterar kostnaden för den fördjupade förstudien som en om- och tillbyggnad. Finanseringen sker regioncentralt. Som NT tidigare har berättat finns ett inriktningsbeslut på att ett nytt vårdcentrum uppförs för att hitta samverkanspunkter mellan Region Östergötland och och kommunen. Dels byggs sannolikt Vammarhöjden om. Dels planeras en ny tillbyggnad för ett nytt äldreboende samt ett kök som ersätter Vammarhöjdens kök.

"Många föreslagna samverkanspunkter kräver fördjupade konsekvensbeskrivningar där all verksamhetspåverkan och ekonomiska effekter för regonen och kommunen tas fram liksom att de olika verksamheternas lokalbehov mer grundligt analyseras och beräknas", står det i tjänstemannaskrivelsen.

Det här diskuteras Framtidens Vårdcentrum i Valdemarsvik rymma: Primärvård, ambulans, laboratorieverksamhet, Rehab Öst, familjecentral, psykiatri, flyktingmedicin, folktandvård, Kvinno- och ungdomshälsa, Vård och Omsorg Vammarhöjden, KommunRehab, hemtjänst, hemsjukvård, kost och gemensamma lokaler för service, konferensrum och funktionsarbetsplatser.

Förstudien beräknas vara klar till årsskiftet 2018/2019.