Barn- och utbildningsnämnden är inte nöjd med det anslag som man får i förslaget till budget för 2020. Det är framförallt på tre punkter som man vill ha mer:

* Gymnasiet gör en satsning på elevhälsovård, med bland annat systematiska hälsosamtal. För att klara ambitionerna vill man få pengar till att utöka skolhälsovården med en halv tjänst.

* Ett debattämne under flera år har varit stödet till elever med särskilda behov. I budgeten utökas pengarna för de insatserna med 3,5 miljoner kronor. Nämnden bedömer att man behöver ytterligare en miljon kronor.

* Slutligen konstaterar barn- och utbildningsnämnden att budgeten är så snäv att man riskerar att förlora ett statsbidrag på 12 miljoner kronor.

– Det är inte riktigt klart, men vi ligger pyrt till, säger nämndens ordförande Marcus Fridlund.

I reglerna för att en kommun ska få ta del av stödet för "att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan" så sägs att kommunen inte får minska sina egna undervisningskostnader per elev. Undervisningskostnader per elev kommer att jämföras med vad kommunen lade de tre föregående åren.

– Det är väldigt snävt, och det kan räcka med att med att vi får ökade kostnader för lokaler så kan undervisningskostnaderna sjunka under gränsen, säger Marcus Fridlund (S).

Fyra partier deltog inte i beslutet, M, L, WP och SD. De återkommer med egna budgetförslag. Budget och ekonomisk planering för 2020 till 2022 avgörs av kommunfullmäktige den 17 juni. Då avgörs slutligen om barn- och utbildningsförvaltningen får gehör för sina önskemål.