Allt fler brott begås med hjälp av internet och modern teknik. Nätet öppnar fantastiska möjligheter för människor och företag när det gäller handel, kunskap och möten människor emellan, men det finns också ett växande problem med kriminalitet kopplat till den moderna teknologin.

Trakasserier, bedrägerier, groomning, datorintrång, kränkande behandling eller hot och identitetsstölder är några exempel. Internet används dessutom allt oftare för att köpa nätdroger. Vi anser att det krävs en rad politiska initiativ för att komma tillrätta med problemen.

De flesta ungdomar befinner sig på nätet varje dag. I huvudsak är den utvecklingen positiv. Men det ställer också krav på vuxna att vägleda om hur man ska bete sig på nätet. Många ungdomar utsätts för brott och kränkningar via nätet, samtidigt som nätet har blivit en ny arena där vissa ungdomar begår brott.

Artikelbild

| Beatrice Ask (M). Arkivbild: Bertil Enevåg Ericson/TT

Mot bakgrund av detta måste straffbestämmelserna mot näthat moderniseras. Tekniken har gjort det möjligt med beteenden som inte kunde förutses när lagstiftningen kom till. Bestämmelserna om hot och ofredande är ålderdomligt utformade och har fått en snäv avgränsning i rättspraxis. Vi vill därför ha en översyn av bestämmelserna så att de bättre fångar hur förtal, förolämpningar och hot kränker människor på eller via internet. En viktig del i detta är att vi vill att identitetsstölder ska kriminaliseras.

Ett särskilt problem som främst drabbar unga flickor är vuxna som söker efter sexuella kontakter. Det kan handla om kontakt för att åstadkomma ett möte, men också om att gradvis begå övergrepp virtuellt. Alliansregeringen kriminaliserade groomning och har skärpt straffen för vuxnas sexuella kontakter och tillnärmanden till barn via nätet. Vi är öppna för att straffen kan behöva skärpas ytterligare.

Arbetet mot droger har förändrats och måste förändras utifrån att köp och försäljning av droger via nätet är ett växande problem. I synnerhet gäller det unga människors köp av nätdroger som Spice. Arbetet mot droger har förändrats och måste förändras utifrån att köp och försäljning av droger via nätet är ett växande problem.

Vi föreslår att polisen bör ha ett utvecklat samarbete med varje skola och att polis och socialtjänst som upptäcker unga i riskzonen till kriminalitet ska kontakta föräldrarna för ett orossamtal. Vi vill också skärpa straffen för narkotikabrott för att komma åt den grova organiserade narkotikahanteringen och genom det förhindra att fler ungdomar börjar med narkotika.

Artikelbild

| Johan Hedin (C). Foto: Carolina Makkula

Alliansen vill ha ökad närvaro av polisen på nätet. Alla poliser måste givetvis kunna utreda enklare former av IT-relaterad brottslighet. Vi vill dessutom inrätta ett nationellt IT-brottscenter som kan utreda de mest avancerade brotten och bistå andra polisenheter med expertkompetens.

Bedrägeribrotten ökar vilket kräver flera åtgärder. I syfte att bekämpa bluffakturor vill vi snabbt ha ett beslut om att kriminalisera fordringsbedrägeri liksom försök och förberedelse av grovt fordringsbedrägeri.

Artikelbild

Johan Pehrson (FP).

Flera av de förslag vi nu nämnt har beretts. Såväl utrednings- som remissunderlag finns på justitiedepartementet. Därför utgår vi från att också den nya regeringen snabbt lägger de skarpa förslagen till riksdagen. Vi vill se ett internet där hot, kränkningar, våld och andra brott bekämpas och beivras.