På senare tid har terrororganisationen ISIS brutala aktioner väckt stor vrede och upprördhet världen över. Det råder en global konsensus om att denna organisation måste bekämpas.

Samtidigt är det flera västerländska medborgare som reser till Irak för att ansluta sig till ISIS, av förmodan att de därigenom tjänar sitt folk och sin religion.

Som imam av ett av de äldsta muslimska samfunden i Sverige skulle jag först och främst vilja fördöma och ta avstånd från ISIS, deras aktioner och deras ideologi. De följer varken läran i den heliga Koranen eller den helige profeten Muhammeds (frid vare med honom).

Det sårar oss djupt att de hänvisar sina dåd till islam, en religion vars själva namn betyder fred. Islamistiska terrororganisationer har också lyckats inpränta djupa fördomar och motvilja mot islam här i Sverige, och många människor tar nu för givet att det är en våldsbejakande religion. Men jag skulle vilja försäkra om att grundläggande principer i islams lära förkastar denna syn helt och hållet.

Koranen lär att det inte finns något tvång i religionen (surah 2 vers 256), att strid enbart är tillåtet i självförsvar och att överträdelser mot civilbefolkningen är förbjuden (2:190). Det står till och med att ett sådant krig syftar till att skydda andra religiösa minoriteter, då även kyrkor, kloster och tempel ska beskyddas (22:40).

Då två parter hamnar i opposition mot varandra, så förmanar Koranen att detta inte får leda till att den ena agerar orättvist mot den andra (5:8). Det står även att när två parter blir oense med varandra, så är det den tredje partens uppgift att försona och stifta fred mellan dem (49:9).

Jag vill också rikta mig till ungdomar i Sverige som överväger eller haft tanken att ansluta till dessa lokala strider och påpeka att dessa grupper inte följer Koranens principer. Det är i själva verket deras hat som formulerar deras principer. Hur kan en religion föreskriva hat och förtryck, när profeterna själva genomgick detta under begynnelsen av sina anspråk

Islams tidiga historia vittnar om hemska förföljelser mot de första muslimerna, men som de ståndfast uthärdade. Denna aspekt av islam bör framlyftas, särskilt under vår tid och man bör undvika att blint åtlyda kallelser till ”jihad”. Islams största fiender i dag är de muslimer som begår brott mot mänskligheten i dess namn.

Låt oss därför bemöta deras handlingar genom vår egen handling och låt oss därigenom bevisa att svenska muslimer är lojala mot Sverige och de värderingar som vårt land företräder.