Norrköping växer. Det är i grunden bra och ett prov på Norrköpings fortsatta attraktionskraft där fler möten sker och nya möjligheter skapas. Samtidigt innebär det utmaningar som vi måste möta så att Norrköping kan fortsätta växa på ett hållbart sätt. Att investera i och bygga ut en effektiv och tillgänglig kollektivtrafik är därför både rationellt och nödvändigt. Därför kommer vi att prioritera en utbyggnad av ny spårväg till Vrinnevisjukhuset redan under kommande mandatperiod.

Norrköpings spårvägar är i det närmaste unikt i den lokala kollektivtrafiken i svenska mått mätt, något vi är väldigt stolta över. Blickar man ut i Europa så är situationen dock den motsatta. I framförallt Frankrike, Tyskland, Spanien, Portugal och Storbritannien har spårvägarna växt markant under det senaste decenniet och investeringarna ser heller inte ut att minska. Spårvagnar genomgår en renässans och har blivit en självklar del i tätbefolkade städer med växande ambitioner. Att vi nu föreslår en spårvägsutbyggnad till Vrinnevisjukhuset är en del i den utvecklingen.

Nyligen tog vi fram en omfattande rapport som tydliggör hur vårt utbyggnadsförslag till Vrinnevisjukhuset ser ut och hur vi vill finansiera en sådan utbyggnad. Nedan har vi identifierat fem anledningar till varför utbyggnaden av spårväg till Vrinnevisjukhuset är särskilt viktig för Norrköping.

• En satsning på Vrinnevisjukhuset. Vrinnevisjukhuset är en viktig del av Norrköping. Det är en av de största arbetsplatserna i kommunen med över 2 000 anställda som gör ett fantastiskt jobb och ger oss god vård och omsorg när vi behöver det. Nu växer också verksamheten där vilket är glädjande. Men det kräver också att kollektivtrafiken dit blir mer effektiv och lättillgänglig både för de anställda och för vårdtagare.

• Ökad kollektivtrafik för bättre miljö. Vårt samhälle belastar både miljön och klimatet negativt. Att bygga ut ny och modern spårtrafik är ett effektivt sätt att få fler att välja miljövänlig kollektivtrafik. Spårvagnar drivs dessutom av elmotorer vilka kan drivas helt på förnyelsebar el och är långt mer effektiva än konventionella bensin- och diselmotorer. Så kan vi minska vårt egna och kommunens ekologiska fotavtryck.

• Bättre kollektivtrafik är en jämställdhetssatsning. Flertalet studier visar att det i större utsträckning är kvinnor, ungdomar och låginkomsttagare som använder kollektivtrafik. Utökad, förbättrad och mer tillgänglig kollektivtrafik är därför en jämställdhetssatsning. Därför prioriterar vi särskilt spårvägsutbyggnad till Vrinnevisjukhuset där de allra flesta anställda är just kvinnor.

• Ny spårväg ger fler hållbara jobb. En utbyggd spårväg skulle skapa fler arbetstillfällen i Norrköping. Dels direkt inom bygg och anläggning, men också långsiktigt då det behövs fler spårvagnsförare, servicepersonal och fler drifttjänster. Dessa arbetstillfällen riskerar inte heller att flytta utomlands. Det är arbetstillfällen som Norrköping behöver för att motarbeta arbetslösheten i kommunen.

• Norrköpings innerstad är ett starkt handelscentrum. Med en utbyggd spårväg mellan Söder Tull och Vrinnevisjukhuset kommer Norrköpings sydvästra bostadsområden knytas tätare ihop med Norrköpings innerstad. Det gäller exempelvis Vilbergen och Ektorp men också Södra Vrinnevi som nu växer fram. Norrköpings innerstad får ett större naturligt upptagningsområde vilket gynnar den lokala handeln och småföretagandet där.

Vänsterpartiet är med och styr i kommunen där vi också tar ansvar för att Norrköping ska utvecklas hållbart. Vi har tidigare kunnat driva igenom en utbyggnad av spårvägen till Navestad vilket har ökat kollektivtrafiken där med 20 procent. Vänsterpartiet gör verklig skillnad. Nu vill vi fortsätta utbyggnaden av ny spårväg till Vrinnevisjukhuset, för ett hållbart Norrköping som vi kan vara stolta över.