om skogsfågel Riksdagen lade fast målen för naturvårdsarbete 1990: Växt- och djurlivet skall bevaras så att i landet naturligt förekommande arter ges förutsättningar att fortleva under naturliga bestånd.
När det gäller arterna tjäder, orre och järpen har det tyvärr gått i rakt motsatt riktning mot vad som var beslutat. Vad gör berörda myndigheter för att begränsa skogsskövlingen i vårt land? Det är många frågor man ställer sig och det låter ju så förtroendeingivande när myndigheter uttalar sig. Men hur är det egentligen i skogen?

När det gäller skogsavverkning börjar man upptäcka oanade avigsidor snart sagt varje dag. Det är mycket illa när människor utarmar och till och med raderar ut livsmiljöer och deras invånare. Beror det på en ambition att kuva naturen eller beror det på ren girighet?
Fel kan ju uppstå ty ingen är ofelbar men det gäller att utöva ett brett samarbete med inventerare och etologer, istället för att låsa in sig i sin prestigefyllda kammare och vänta tills faran har blåst över.
Tyvärr förekommer samarbete från myndigheter och tjänstemän allt för sällan. Det finns undantag, dessa är få, men dessa personer är guld värda. Om gammelskogen försvinner blir vi helt klart ohjälpligt fattigare, vi kan inte återskapa den och får vänta en mycket lång tidsperiod.

Man får inte förledas att tro att andra skogsområden bara kan försvinna därför att ett område är räddat och under skydd. Vad som tidigare ansågs vara oanvändbara skogsimpediment har på grund av stigande virkespriser och ny teknik blivit ekonomiskt intressant.
En kalavverkad och hyggesplöjd natur är oåterkalleligen förändrad till en negativ situation för skogsfågeln.
Ett annat skäl till att vi behöver äldre skog för vissa fåglar och en mängd andra djur är att de inte kan överleva i kulturskogar.
Man ställer sig frågan om vi i dagens skogsbruk verkligen bryr oss särskilt mycket om skogslandskapets verkligt stora problem - den biologiska mångfaldens vara eller inte vara i dagens skogar? Eller om vi bara skall skydda små ytor som egentligen inte kostar särskilt mycket att ta hänsyn till?
Mångfalden är den grundläggande förutsättningen för att allt liv skall bestå, men som vi på grund av vår enfald håller på att ödelägga! Fågellivet på Kolmården var för 60 år sedan mycket rikt på tjäder, orre och järpe. Men, hur ser det ut idag 60 år senare?

Östergötlands dåliga skogsamvete gör vissa, men långt ifrån tillräckliga insatser, för att hjälpa till att motverka de ekologiska utarmade effekterna av det moderna skogsbruket.